QUỐC GIA TÊN MIỀN

Tên miền quốc gia là gì?

  • Tên miền quốc gia hay tên miền quốc gia cấp cao nhất (tiếng Anh: Country code top-level domain, viết tắt là ccTLD) là một tên miền cấp cao nhất Internet, được dùng hoặc dự trữ cho một quốc gia hoặc một lãnh thổ phụ thuộc.
  • Đặt điểm của tên miền quốc gia là có phần mở rộng (đuôi) chỉ dài có 2 ký tự (phần phía sau dấu chấm "."), và tất cả các tên miền cấp cao nhất có 2 ký tự đều là tên miền quốc gia..
  • Ở mỗi quốc gia sẽ có một tên miền và một trung tâm quản lý tên miền quốc gia riêng, như vậy ở là . thì cũng chỉ là một trong các tên miền quốc gia mà thôi.

Tên miền quốc gia là