• Facebook
  • Twitter
  • Google+

Mã vùng điện thoại quốc tế các nước trên thế giới

a
QUỐC GIA MÃ ĐIỆN THOẠI TÊN MIỀN DÂN SỐ DIỆN TÍCH GDP $USD

Mã quốc gia, Mã điện thoại, Mã quay số, Mã số điện thoại, Mã quốc gia theo chuẩn ISO

Sứ mệnh của trang web này là cung cấp thông tin toàn diện và cập nhật chính xác về cách quay số gọi điện thoại quốc tế từ Hoa Kỳ, Canada hoặc từ bất kỳ quốc gia nào khác. Mã quốc gia qua điện thoại và mã vùng quốc tế được cung cấp cho mỗi quốc gia với thông tin chi tiết như mã điện thoại di động, danh bạ điện thoại và múi giờ.