Giờ Iran Múi giờ
Friday Mar 29, 2024

7:23:14 PM

Tehran
UTC/GMT +3.5 giờ
Tên miền quốc gia
ir
Thông tin về Iran Hide

Iran là một quốc gia nằm ở Châu Á. Với thủ đô là Tehran và dân tộc bản địa là người Iran. Dân số của Iran năm 2018 ước tính khoảng 76.923.300 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Iran là 1.648.000 km2.

Mã quốc gia Iran là 98 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Iran từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Iran theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Iran là 98 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Iran dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Iran. Mã quốc gia Iran được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Iran hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở IranHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Ardebil+98-452
Bakhtiari+98-382
Booshehr+98-772
Booshehr+98-773
Booyerahmad+98-743
Booyerahmad+98-742
Booyerahmad+98-74
Chaharmahal+98-772773
Ealam (Ilam)+98-842
Eastern Azerbayajan+98-411
Eastern Azerbayajan+98-412
Eastern Azerbayajan+98-42
Fars+98-712
Fars+98-722
Fars+98-72
Ghazvin+98-281
Ghazvin+98-282
Gilan+98-132
Gilan+98-142
Gilan+98-18
Golestan+98-173
Golestan+98-174
Hamedan+98-812
Hamedan+98-852
Hormozgan+98-763
Hormozgan+98-764
Isfahan+98-311
Isfahan+98-322
Isfahan+98-32
Kerman+98-342
Kerman+98-346
Kerman+98-34
Kermanshah+98-831
Kermanshah+98-832
Kermanshah+98-83
Khoozestan+98-612
Khoozestan+98-632
Khoozestan+98-64
Khorasan+98-511
Khorasan+98-512
Khorasan+98-52
Kohgelouyeh+98-743
Kohgelouyeh+98-742
Kohgelouyeh+98-74
Kordestan+98-875
Kordestan+98-872
Lorestan+98-663
Markazi+98-256
Markazi+98-861
Markazi+98-86
Mazandaran+98-111
Mazandaran+98-112
Mazandaran+98-12
Qom+98-251
Qom+98-252
Semnan+98-231
Semnan+98-232
Semnan+98-27
Sistan+98-452
Sistan+98-541
Sistan+98-54
Tehran+98-21
Western Azerbayajan+98-443
Western Azerbayajan+98-444
Western Azerbayajan+98-46
Yazd+98-352
Zanjan+98-242