Giờ Hoa Kỳ Múi giờ
Monday Jun 17, 2024

9:22:17 PM

New York
UTC/GMT -4 giờ
Tên miền quốc gia
us
Thông tin về Hoa Kỳ Hide

Hoa Kỳ là một quốc gia nằm ở Bắc Mỹ. Với thủ đô là Washington và dân tộc bản địa là người Hoa Kỳ. Dân số của Hoa Kỳ năm 2018 ước tính khoảng 310.232.863 người. Diện tích bề mặt lãnh thổ Hoa Kỳ là 9.629.091 km2.

Mã quốc gia Hoa Kỳ là 1 cho phép bạn gọi điện thoại quốc tế đến Hoa Kỳ từ một quốc gia khác. Cách gọi điện sang Hoa Kỳ theo cú pháp sau: Mã thoát(exit code) + Mã quốc gia Hoa Kỳ là 1 + Mã vùng tỉnh thành + Số điện thoại cần liên lạc.

Bảng mã vùng Hoa Kỳ dưới đây cho thấy các mã tỉnh/thành phố khác nhau của Hoa Kỳ. Mã quốc gia Hoa Kỳ được theo sau bởi các mã vùng này. Với mã quay số Hoa Kỳ hoàn chỉnh, bạn có thể thực hiện cuộc gọi quốc tế.

Mã vùng các khu vực ở Hoa KỳHide
Tỉnh/Thành Phố Mã vùng
Abilene+1-325
Akron+1-330
Akron+1-234
Albany+1-518
Albany+1-229
Albuquerque+1-957
Albuquerque+1-505
Alexandria+1-320
Alton+1-730
Alton+1-618
Anaheim+1-657
Anaheim+1-909
Anaheim+1-752
Anaheim+1-714
Anchorage+1-907
Ann Arbor+1-734
Ann Arbor+1-278
Arlington+1-703
Arlington+1-571
Asheville+1-828
Ashland+1-606
Atlanta+1-404
Atlanta+1-770
Atlanta+1-678
Atlanta+1-470
Atlantic City+1-609
Augusta+1-762
Augusta+1-706
Aurora+1-331
Austin+1-737
Austin+1-512
Baltimore+1-667
Baltimore+1-443
Baltimore+1-410
Baton Rouge+1-225
Bellevue+1-425
Bellingham+1-360
Bethesda+1-240
Bethlehem+1-610
Bethlehem+1-484
Bethlehem+1-835
Billings+1-406
Biloxi+1-228
Birmingham+1-659
Birmingham+1-205
Bloomington+1-952
Boise+1-208
Boston+1-857
Boston+1-617
Brattleboro+1-802
Brentwood+1-631
Bridgeport+1-203
Bridgeport+1-475
Brooklyn+1-718
Brooklyn+1-347
Bryan+1-979
Burbank+1-818
Burbank+1-747
Camden+1-856
Cape Coral+1-239
Cedar Rapids+1-319
Champaign+1-447
Champaign+1-217
Charleston+1-843
Charleston+1-681
Charleston+1-304
Charlotte+1-980
Charlotte+1-704
Chattanooga+1-423
Chicago+1-872
Chicago+1-773
Chicago+1-312
Chicopee+1-413
Cicero+1-708
Cicero+1-464
Cincinatti+1-283
Cincinnati+1-513
Clarksville+1-931
Cleveland+1-440
Cleveland+1-216
Columbia+1-573
Columbia+1-803
Columbus+1-614
Columbus+1-380
Concord+1-925
Corpus Christi+1-361
Dallas+1-214
Dallas+1-972
Dallas+1-469
Daly City+1-764
Daly City+1-650
Danville+1-276
Davenport+1-563
Dayton+1-937
Daytona Beach+1-386
Denton+1-940
Denver+1-720
Denver+1-303
Detroit+1-313
Detroit+1-679
Dodge City+1-620
Duluth+1-218
Eau Claire+1-715
Eau Claire+1-534
Edison+1-848
Edison+1-732
El Paso+1-915
Elizabeth+1-908
Elmira+1-607
Erie+1-814
Escondido+1-760
Escondido+1-442
Eugene+1-541
Eugene+1-458
Evansville+1-812
Fargo+1-701
Fayetteville+1-910
Flint+1-810
Fort Lauderdale+1-954
Fort Lauderdale+1-754
Fort Smith+1-479
Fort Wayne+1-260
Fort Worth+1-682
Fort Worth+1-817
Fresno+1-559
Gainesville+1-352
Galveston+1-409
Gary+1-219
Grand Junction+1-970
Grand Rapids+1-616
Grant+1-231
Green Bay+1-920
Green Bay+1-274
Greensboro+1-336
Greenville+1-864
Hamilton+1-254
Hammond+1-985
Hartford+1-959
Hartford+1-860
Hempstead+1-516
Honolulu+1-808
Houston+1-832
Houston+1-713
Houston+1-281
Huntsville+1-938
Huntsville+1-256
Huntsville+1-936
Indianapolis+1-317
Iowa City+1-515
Irvine+1-949
Jackson+1-769
Jackson+1-601
Jackson+1-731
Jacksonville+1-904
Jersey City+1-551
Jersey City+1-201
Jonesboro+1-870
Kansas City+1-913
Kansas City+1-975
Kansas City+1-816
Kearney+1-308
Kenosha+1-262
Kingston+1-845
Knoxville+1-865
Lafayette+1-337
Lafayette+1-765
Lakeland+1-863
Lancaster+1-717
Lancaster+1-740
Lansing+1-517
Laramie+1-307
Laredo+1-956
Las Cruces+1-575
Las Vegas+1-702
Lawton+1-580
Lexington+1-859
Little Rock+1-501
Long Beach+1-562
Los Angeles+1-323
Los Angeles+1-310
Los Angeles+1-213
Louisville+1-502
Lowell+1-978
Lowell+1-351
Lubbock+1-806
Lynchburg+1-434
Lynn+1-339
Lynn+1-781
Macon+1-478
Madison+1-608
Manchester+1-603
Mankato+1-507
Marshall+1-660
Mason City+1-641
Medina+1-830
Memphis+1-901
Miami+1-786
Miami+1-305
Milwaukee+1-414
Minneapolis+1-612
Mobile+1-251
Montgomery+1-334
Naperville+1-630
Nashville+1-615
New Castle+1-724
New Orleans+1-504
New York City+1-917
New York City+1-646
New York City+1-212
Newark+1-973
Newark+1-862
Niagara Falls+1-716
Oakland+1-510
Oakland+1-341
Odessa+1-432
Oklahoma City+1-405
Omaha+1-531
Omaha+1-402
Orlando+1-927
Orlando+1-689
Orlando+1-407
Orlando+1-321
Otsego+1-269
Owensboro+1-364
Owensboro+1-270
Philadelphia+1-445
Philadelphia+1-267
Philadelphia+1-215
Phoenix+1-623
Phoenix+1-602
Phoenix+1-480
Pittsburgh+1-878
Pittsburgh+1-412
Plymouth+1-763
Pomona+1-626
Pontiac+1-248
Port St Lucie+1-772
Portland+1-971
Portland+1-503
Portland+1-207
Providence+1-401
Pueblo+1-719
Raleigh+1-919
Raleigh+1-984
Redding+1-530
Reno+1-775
Richmond+1-804
Riverside+1-951
Roanoke+1-540
Rochester+1-585
Rock Island+1-309
Rockford+1-815
Rockford+1-779
Rocky Mount+1-252
Sacramento+1-916
Saginaw+1-989
Salinas+1-831
Salt Lake City+1-801
Salt Lake City+1-385
San Antonio+1-210
San Diego+1-935
San Diego+1-858
San Diego+1-619
San Francisco+1-628
San Francisco+1-415
San Jose+1-408
San Jose+1-669
Santa Barbara+1-805
Santa Clarita+1-661
Santa Monica+1-424
Santa Rosa+1-627
Santa Rosa+1-369
Santa Rosa+1-707
Sarasota+1-941
Sault Ste Marie+1-906
Savannah+1-912
Scranton+1-570
Seattle+1-206
Seattle+1-564
Shreveport+1-318
Silver Spring+1-301
Silver Spring+1-227
Sioux City+1-712
Sioux Falls+1-605
South Bend+1-574
Spokane+1-509
Springfield+1-417
St. Charles+1-636
St. George+1-435
St. Louis+1-314
St. Louis+1-557
St. Paul+1-651
St. Petersburg+1-727
Starkville+1-662
Stockton+1-209
Syracuse+1-315
Tacoma+1-253
Tallahassee+1-850
Tampa+1-813
Toledo+1-419
Toledo+1-567
Topeka+1-785
Troy+1-947
Tucson+1-520
Tulsa+1-918
Tyler+1-430
Tyler+1-903
Virginia Beach+1-757
Warren+1-586
Washington+1-202
Waukegan+1-847
Waukegan+1-224
West Palm Beach+1-561
Wichita+1-316
Wilmington+1-302
Worcester+1-774
Worcester+1-508
Yonkers+1-914
Yuma+1-928